Close

Sateyndra singh

BDO Office K.Nagar

Email : bdo[dot]knaga[at]gmail[dot]com
Designation : Block Development Officer , K.Nagar
Phone : 9431818343