Close

Rajeev Ranjan Prakash

Bikash Bhawan Purnea

Email : adsspurnea[at]yahoo[dot]com
Designation : Senior Deputy Collector/E.D.C/Nilampatra
Phone : 8083230851
Fax No. : 06454-242229